CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF

 

Publication Date: March 2007 /
Author: Hiroshi Kubota / Hiroyasu Furuyama / Hiroyuki Matsumoto / Kazumi Yonekura / Nobuhiro Fujii / Shin-ichi Yokota / Shingo Tanaka / Susumu Chiba /
Categories: Journal Articles / Molecular Mimicry / Specific to MS /